Monday, February 28, 2011

Epigram: คำคมThe ripest peach is highest on the tree.
ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น

And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.
คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย

It takes two flints to make a fire.
ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้

We boil at different degrees.
คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน

Let not the sun go down upon your wrath.
อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched.They must be felt with the heart.
สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.
จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน

There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness,Thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.
มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อ

Thursday, February 24, 2011

Lesson Plan

In ThaiIn English


TERM: NOUN PHRASES


Definition:
       A noun phrase is either a single noun or pronoun or a group of words containing a noun or a pronoun that function together as a noun or pronoun, as the subject or object of a verb.

Examples of noun phrases:
      EG: John was late.
('John' is the noun phrase functioning as the subject of the verb.)
      EG: The people that I saw coming in the building at nine o'clock have just left.
('The people ... nine o'clock' is a lengthy noun phrase, but it functions as the subject of the main verb 'have just left'.)

        Noun phrases normally consist of a head noun, which is optionally modified ("pre modified" if the modifier is placed before the noun; "post modified" if the modifier is placed after the noun). Possible modifiers include:

        Determiners: articles (the, a), demonstratives (this, that), numerals (two, five, etc.), possessives (my, their, etc.), and quantifiers (some, many, etc.). In English, determiners are usually placed before the noun;

Adjectives (the red ball); or
        Complements, in the form of a prepositional phrase (such as: the student of physics), or a That-clause (the claim that the earth is round);
        Modifiers; pre-modifiers if placed before the noun and usually either as nouns (the university student) or adjectives (the beautiful lady), or post-modifiers if placed after the noun. A post modifier may be either a prepositional phrase (the man with long hair) or a relative clause (the house where I live). The difference between modifiers and complements is that complements complete the meaning of the noun; complements are necessary, whereas modifiers are optional because they just give additional information about the noun.
         Noun phrases can make use of an opposition structure. This means that the elements in the noun phrase are not in a head-modifier relationship, but in a relation of equality. An example of this is I, Caesar, declare ..., where "Caesar" and "I" do not modify each other.
         The head of a noun phrase can be implied, as in "The Bold and the Beautiful" or Robin Hood's "rob from the rich and give to the poor"; an implied noun phrase is most commonly used as a generic plural referring to human beings.[2] Another example of noun phrase with implied head is I choose the cheaper of the two.
         That noun phrases can be headed by elements other than nouns—for instance, pronouns (They came) or determiners (I'll take these)—has given rise to the postulation of a determiner phrase instead of a noun phrase. The English language is not as permissive as some other languages, with regard to possible heads of noun phrases. German, for instance, allows adjectives as heads of noun phrases [citation needed], as in Gib mir die Alten for Give me the olds (i.e. old ones).

Three Little PigsOnce upon a time there were three little pigs and the time came for them to leave home and seek their fortunes.
Before they left, their mother told them " Whatever you do , do it the best that you can because that's the way to get along in the world.
The first little pig built his house out of straw because it was the easiest thing to do.
The second little pig built his house out of sticks. This was a little bit stronger than a straw house.
The third little pig built his house out of bricks.
One night the big bad wolf, who dearly loved to eat fat little piggies, came along and saw the first little pig in his house of straw. He said 
"Let me in, Let me in, little pig or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in!" 
"Not by the hair of my chinny chin chin", said the little pig.
But of course the wolf did blow the house in and ate the first little pig.The wolf then came to the house of sticks.
        "Let me in ,Let me in little pig or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in" 
        "Not by the hair of my chinny chin chin", said the little pig. But the wolf blew that house in too, and ate the second little pig.
The wolf then came to the house of bricks.
        " Let me in , let me in" cried the wolf
        "Or I'll huff and I'll puff till I blow your house in"
        "Not by the hair of my chinny chin chin" said the pigs.
Well, the wolf huffed and puffed but he could not blow down that brick house.
But the wolf was a sly old wolf and he climbed up on the roof to look for a way into the brick house.
The little pig saw the wolf climb up on the roof and lit a roaring fire in the fireplace and placed on it a large kettle of water.
When the wolf finally found the hole in the chimney he crawled down and KER SPLASH right into that kettle of water and that was the end of his troubles with the big bad wolf.
       The next day the little pig invited his mother over . She said "You see it is just as I told you. The way to get along in the world is to do things as well as you can." Fortunately for that little pig, he learned that lesson. And he just lived happily ever after!                    กาลครั้งหนึ่งมีสามหมูน้อยและถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านหาประสบการณ์

แม่ของพวกเขาบอกพวกเขาว่าสิ่งที่พวกเขาควรรีบทำและวิธีการที่แตกต่างกันซึ่ง
          หมูน้อยแรกสร้างบ้านของเขาออกจากฟางเพราะมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำ
          หมูน้อยสองตัวที่บ้านของเขาออกมาจากแท่ง นี้ถูกนิด ๆ หน่อย ๆ ดีกว่าบ้านฟาง
          หมูน้อยที่สามสร้างบ้านของเขาออกจากก้อนอิฐ คืนหนึ่งหมาป่าจะมากินหมูน้อยทั้งสามตัวในบ้านที่สร้างมาจากฟาง เขากล่าวว่า
         “ฉันจะพังในบ้านของคุณ !”
         "ไม่ได้", หมูน้อยตัวที่ 1 กล่าว
แต่แน่นอนว่าหมาป่าเป่าบ้านฟางนั้นกระจายไปหมด ต่อมาหมาป่าก็ไปที่บ้านที่สร้างด้วยแท่ง
         "ฉันจะพังในบ้านของคุณ"
         "ไม่ได้", หมูน้อยตัวที่ 2 กล่าว
แต่หมาป่าเป่าบ้านนั้นจนพังไป ต่อมาหมาป่าก็ไปที่บ้านที่สร้างด้วยอิฐ
         "ให้ฉันเข้าไปข้างใน"หมาป่าร้องไห้
         "หรือฉันจะเสียใจและฉันจะผัดจนผมระเบิดในบ้านของคุณ"
         "ไม่ได้ "หมูน้อยตัวที่ 3 กล่าว
หมาป่ากลั้นหายใจและท้องป่อง แต่เขาไม่สามารถระเบิดลงที่บ้านอิฐ
แต่หมาป่ามีเขี้ยวลากดินมันปีนขึ้นบนหลังคาเพื่อมองหาวิธีเข้าไปในบ้านอิฐหมูน้อยเห็นหมาป่าปีนขึ้นไปบนหลังคาและไฟแฟลตแผดเสียงในเตาผิงและวางกาต้มน้ำขนาดใหญ่
เมื่อหมาป่าจนพบหลุมในปล่องเขาคลานลง แล้วตกลงในกาต้มน้ำและน้ำที่ว่าผลสุดท้ายหมาป่าก็ตกลงไปในกาที่ต้มน้ำร้อน
             วันถัดไปหมูน้อยเชิญแม่ของเขามา เธอกล่าวว่า"เธอจะเห็นถึงสิ่งที่แม่บอก. วิธีการที่จะได้รับพร้อม ๆ กันในโลกสามารถที่จะทำสิ่งที่ดีที่คุณสามารถ." โชคดีสำหรับหมูเล็ก ๆ ที่เขาได้เรียนรู้บทเรียนและก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดไป!

Be my Valentine


In English : Be my Valentine, my love,
                    As I will be for you,
                    And we will love the whole day long,
                    And love our whole lives through.
                    For love has no parameter
                    And does not end with time,
                    But is the gift of paradise,
                    A pinch of the sublime.

In Thai : วาเลนไทน์ของฉัน รักของฉัน
              ขณะที่ฉันจะเป็นของเธอ
              และเราจะรักกันอย่างยาวนาน
              และผ่านไปทั้งชีวิตของเรา
              สำหรับความรักไม่สามารถวัดได้
              และไม่ได้สิ้นสุดด้วยเวลา
              แต่เป็นของประทานจากสวรรค์,
              เป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง

Friday, February 18, 2011

Expressions used in the classroom

Classroom Language: The end of the lesson1. Time to stop
         It's almost time to stop.
         I'm afraid it's time to finish now.
         We'll have to stop here.
         There's the bell. It's time to stop.
         That's all for today.
         You can go now.
2. Not time to stop.
         The bell hasn't gone yet.
         There are still two minutes to go.
         We still have a couple of minutes left.
         The lesson doesn't finish till five past.
         Your watch must be fast.
         We seem to have finished early.
         We have an extra five minutes.
         Sit quietly until the bell goes.
3. Wait a minute
         Hang on a moment.
         Just hold on a moment.
         Stay where you are for a moment.
         Just a moment, please.
         One more thing before you goes.
         Back to your places.
4. Next time
         We'll do the rest of this chapter next time.
         We'll finish this exercise next lesson.
         We've run out of time, so we'll continue next lesson.
         We'll continue this chapter next Monday.
5. Homework
         This is your homework for tonight.
         Do exercise 10 on page 23 for your homework.
         Prepare the next chapter for Monday.
         There is no homework tonight.
         Remember your homework.
         Take a worksheet as you leave.
6. Goodbye
         Goodbye, everyone.
         See you again next Wednesday.
         See you tomorrow afternoon.
         See you in room 7 after the break.
         Have a good holiday.
         Enjoy your vacation...
7. Leaving the room
        Get into a queue.
        Form a queue and wait for the bell.
        Everybody outside!
        All of you get outside now!
        Hurry up and get out!
        Try not to make any noise as you leave.
        Be quiet as you leave. Other classes are still working.
        Classroom Language: Simple instructions

Expressions used in the classroom

Classroom Language: Simple instructions

1. Here are some common instructions which the class can easily understand:
        Come in.                                       
        Go out.
        Stand up.                                        
        Sit down.
        Stand by your desks.                     
        Put your hands up.
        Put your hands down.                   
        Hold your books/pens up.
        Show me your pencil.                   
        Come to the front of the class.
2. A number of instructions can be used at the beginning of a session, and as the semester continues:
         Pay attention, everybody.             
         You need pencils/rulers.
         We'll learn how to...                     
         Are you ready?
         Open your books at page...          
         Turn to page...
          Look at activity five.                    
          Listen to this tape.
          Repeat after me.                            
         Again, please.
         Everybody...                                  
         Who's next?
         Like this, not like that.
         You have five minutes to do this.
3. A number of instructions can be used at the end of a session, and as the semester continues:
         It's time to finish.                          
         Have you finished?
         Let's stop now.                             
         Stop now.
         Let's check the answers.               
         Any questions?
         Collect your work please.            
         Pack up your books.
         Are your desks tidy?
         Don't forget to bring your ... tomorrow.
4. Instructions can also be sequenced:
         First                                                
         Next
         After that                                       
         Then
         Finally
5. Comprehension language:
         Are you ready?                              
         Are you with me?
         Are you OK?                                 
         OK so far?
         Do you get it?                                
         Do you understand?
         Do you follow me?                       
         What did you say?
         One more time, please.                 
         Say it again, please.
         I don't understand.                        
         I don't get it.
         Like this?                                       
         Is this OK?

Expressions used in the classroom

 Classroom Language: The beginning of the lesson  


1. Good morning
         Good morning, everybody.          
         Good afternoon, everybody.
         Hello, everyone.                            
2. How are you?
         How are you today, Tom?            
         How are you getting on?
         How's life?                                    
         How are things with you?
         Are you feeling better today, Bill?
3. Introductions
         My name is Mr./Mrs./Ms Kim. I'm your new English teacher.
         I'll be teaching you English this year.
         I've got five lessons with you each week.
4. Time to begin
         Let's begin our lesson now.          
         Is everybody ready to start?
         I hope you are all ready for your English lesson.
         I think we can start now.              
         Now we can get down to work.
5. Waiting to start
         I'm waiting for you to be quiet.
         We won't start until everyone is quiet.
         Stop talking and be quiet.
         Settle down now so we can start.
6. Put your things away
         Close your books.
         Put your books away.
         Pack your things away.
7. Register
         Who is absent today?
         Who isn't here today?
         What's the matter with today?
         What's wrong with Jim today?
         Why were you absent last Friday?
8. Late
         Where have you been?
         We started ten minutes ago. What have you been doing?
          Did you miss your bus?
          Did you oversleep?
          Don't let it happen again.

N + to V.P.          A fresh request for the release on bail of seven United

 Front for Democracy againstDictatorship (UDD) leaders will 

be filed with the Criminal Court on Monday, Feb 7, Lawyers 

Council president Narinpong Jinapak said on Thursday.
         The UDD lawyer said he would go to Bangkok Remand 

Prison on Monday morning so the seven could sign the bail 

request, which would then be filed with the court in the 

afternoon.

          With consent from UDD chair Thida Thavornseth, 3 

million baht would be offered as collateral for the release of 

each of the seven - Natthawut Saikua, Weng Tojirakarn, 

Korkaew Pikulthong, Nisit Sinthuprai, Kwanchai Sarakham, 

Wiphuthalaeng Pattanaphumthai and Yossawaris Chuklom, 

alias Jeng Dokchik - who are charged with terrorism in 

connection with the April-May violence last year.

Mr Narinpong said the bail request would cite a proposal by 

the Truth for Reconciliation Commission, chaired by former 

attoney general Kanit Na Nakorn, that the court allow bail for 

the suspects.

           The release on bail of Chaiwat Sinsuwong and 

Somboon Thongburan, charged with involvement in the 

People's Alliance for Democracy's (PAD) blockade of 

Suvarnabhumi and Don Mueang airports in 2008, would not 

be cited in the request since the cases were separate, he 

said. Previous bail requests for the UDD leaders were 

rejected by the court.

Who =New UDD bail request Monday

What =A fresh request for the release on bail of seven United 

Front for Democracy against

When =on Monday, Feb 7

Where =Bangkok Remand Prison

Why = the bail request would cite a proposal by the Truth for 

Reconciliation Commission, chaired by former attoney 

general Kanit Na Nakorn, that the court allow bail for the 

suspects


From:http://.www.bangkokpost.com/news/politics/219717/renewed-udd-bail-request-monday