Sunday, January 16, 2011

In class...week 9"New Tanslation".

การแปลข่าว

     ข่าว ประกอบด้วย หัวข่าว และตัวข่าว หัวข้อเปรียบได้กับชื่อหัวข้อ หรือชื่อเรื่องของงาน เขียนอื่น ส่วนตัวข่าวนั้น อาจแบ่งได้เป็นอย่างน้อย 2ส่วนคือ

    
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อข่าว โดยย่อ และที่มาของข่าวโดยทั่วไป มัก รวมอยู่ในย่อหน้าเดียว

    
ส่วนที่ 2 คือเนื้อข่าวโดยละเอียด อาจมีมากกว่า 1 ย่อหน้าก็ได้
     ข่าวจัดเป็นงานเขียนประเภทอรรถสาร ความมุ่งหมายอันดับที่ หนึ่ง คือ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องภาษาที่ใช้มีลักษณะเฉพาะของตัวเองทั้งในด้านคำศัพท์ และโครงสร้างของคำและประโยค

    
การแปลหัวข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ผู้แปลจะต้องคำนึงในการแปลหัวข่าว
           1. ลักษณะของภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งหมายถึงโครงสร้างและคำศัพท์
           2. ความสั้นยาวของหัวข่าว ถ้าเป็นการแปลหัวข่าวเพื่อลงพิมพ์ในหน้ากระดาษ เช่น สำหรับพาดหัวหนังสือพิมพ์รายวัน เนื้อที่ของกระดาษ จะเป็นตัวกำหนด ความสั้นยาว ถ้าเป็นการแปลรายงานข่าว เพื่ออ่านทางวิทยุหือโทรทัศน์ เวลาจะเป็นตัวกำหนด

1.โครงสร้างของหัวข่าวภาษาไทย
รูปแบบของการเรียงคำในหัวข่าวภาษาไทย มี 2 แบบคือ
ก. นามวลี โครงสร้างรูปแบบนี้มีน้อย

ตัวอย่างเช่น 1.
แผนวิจัยวัสดุนิวเคลียร์รับโครงการปรมาณู(ไทยรัฐ)
                    2.สภาพตลาดหุ้นวอลสตรีทวันนี้

ข. ประโยค โครงสร้างของประโยคที่เป็นหัวข้อข่าว มี 5 ประเภท1. ประธาน + กริยา+ กรรม 
          ภาคที่เป็นกรรมอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ว่ากริยามีกรรมตามมาหรือไม่
เช่น  น้ำท่วมกรุง (ไทยรัฐ)
2.+ประธาน+ กริยา กริยา+ กรรม 
          กริยาทั้ง 2 เป็นกริยาที่สำคัญของประโยค ถือว่าเป็นภาคแสดงที่บอกการกระทำของประธานตัวเดียว
3. +กริยา + กรรม 
         ในกรณีประธานไม่สำคัญเพราะหัวข่าวมุ่งบอกสิ่งที่เกิดขึ้น หรือผู้อ่านเดาได้จากความในหัวข่าวว่าประธานเป็นใครก็อาจละประธานไว้ได้
เช่น สั่งเตรียมพร้อมตำรวจชายแดนเต็มอัตราศึก (ไทยรัฐ)
4. ประโยคเดี่ยวเรียวกัน 2 หรือ 3 ประโยค
         เช่น ข้าวเปือกราคาตก เร่งตั้งมูลภัณฑ์ กันชนแก้ (มติชน)
5.ขึ้นต้นหัวข่าวด้วยคำว่า “คาด” “ว่า” “ว่ากันว่า”ตามด้วยประโยค
         เช่น คาดปัญหาน้ำมันที่ประชุม ค.ร.ม. วันนี้

2.โครงสร้างหัวข่าวภาษาอังกฤษ หัวข่าวภาษาอังกฤษ 
        ไม่ใช่เครื่องหมายที่บอกว่าจบประโยค (.) เครื่องหมายที่ใช้บ้างคือ เครื่องหมายคำถาม และเครื่องหมายตกใจ
ก นามวลี เป็นโครงสร้างแบบที่ใช้มากที่สุด
โครงสร้างของนามวลีมีหลายรูปแบบดังนี้

ตัวอย่าง

1. + N +V. ing P

Ex: Exports gaining speed (ส่งออกพุ่งเร็ว)

2. + N +V. ed P รูป Ved P เป็นรูปที่ตัดมาจากกริยารูปกรรมวาจก ซึ่งบอกว่าประธานเป็นผู้รับผลของการกระทำ
Ex: Thai held in Malaysia (คนไทยถูกจับที่มาเลเซีย)

3. + N +Prep. P.
Ex: Arms catch in Songkhla (การจับอาวุธที่สงขลา)

4. N + to V.P. รูป to V.P. เป็นรูปที่ตัดมาจากรูปเดิม is( am, are) to Verb ซึ่งบอกว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น
Ex: New fund to ease loan problem (กองทุนใหม่จะช่วยลดปัญหาเงินยืม)

หมายเหตุ

        N หมายถึง คำนามที่เป็นคำที่สำคัญที่สุดของวลี เป็นคำที่บอกว่าวลีนี้พูดถึงเรื่องอะไร
        V. ing P หมาถึง Present Participial Phrase
        V. ed P หมายถึง Past Participial Phrase
        to VP หมายถึง Infinitive Phrase
        Prep. P หมายถึง Preposition Phrase
ข ประโยคเดี่ยว 
        โครงสร้างของประโยคเดี่ยวประกอบด้วย ภาคประธาน 1 ภาค และภาคแสดง 1 ภาค ลักษณะของประโยคต่างจากประโยคเขียนธรรมดา คือกริยาของประโยคจะใช้ในรูปปัจุบันกาล (Present Tense)เสมอ a an the และ ’s อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เมื่อจบประโยค ไม่ต้องมีเครื่องหมายจบประโยค (.)

Ex:   Hopes collapse for Kampuchean united front(กองกำลังร่วมกับกัมพูชา)

        Son Sann may lose Thai backing (ซอนซานสนับสนุนรัฐบาล)
ค รูปประโยคที่คัดคำพูดมาลง ซึ่งจะใช้รูปแบบได้ 5 แบบ
Ex:   Borg- “I’ll quit after Wimbledon”
        Borg: “I’ll quit after Wimbledon”
                  “I’ll quit after Wimbledon” -Borg
                  “I’ll quit after Wimbledon”, Borg
                  “I’ll quit after Wimbledon”, says Borg

3. การแปลข่าวหัวข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
        ผู้แปลไม่จำเป็นต้องนำโครงสร้างของหัวข่าวในต้นฉบับมาใช้ฉบับแปล ผู้แปลจับความหมายว่า ใคร (อะไร) ทำอะไร จากหัวขาวต้นฉบับ แล้วนำมาถ่ายทอดโดยใช้โครงสร้างของหัวข่าวของภาษาฉบับแปล
ก ภาษาอังกฤษ : + N + V ed P/+ N +V + N ภาษาไทย: +กริยา +คำนาม
Ex:     Border Police placed on full alert
          Gas price increased 11 satang per litre

พิจารณาราคาน้ำมันขึ้นลิตรละ สตางค์
Forger gets 14 years
ให้จำคุกนักทำแบงก์ปลอม 14 ปี

ข ภาษาอังกฤษ: N + V.ing P./ + N + To V.P. ภาษาไทย: +คำนาม+กริยา+คำนาม

Ex:    Japan willing to buy more rice ญี่ปุนจะซื้อข้าวเพิ่ม

         Kukrit to return to politics คึกฤทธิ์จะกลับเข้าการเมืองอีก

ค ภาษาอังกฤษ : N + V + N ภาษาไทย: คำนาม +กริยา+คำนาม
Planters, millers laud govt’s sugar dicision

ง ภาษาไทย ว่า/ คาดว่า /ว่ากันว่า + ประโยค + N + expected/said /believed To V.

Ex:    Gold prices expected to go down คาดว่าราคาทองจะเริ่มลด

         1982 trade expected to be worsen คาดว่าการค้าในปี 1982 จะเลวลง

การแปลข่าว หลักการแปลตัวข่าวมีดังนี้
1. โครงสร้างของตัวข่าว
 
         โครงสร้างของตัวข่าวทั้งของภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นเหมือนกัน คือ ย่อหน้าที่ 1 เป็นสรุปข่าวโดยย่อ และบอกแหล่งที่มาของข่าว ย่อหน้าต่อไปเป็นราละเอียด
ดังนั้น การแปลจึงเป็นโครงสร้าง ความหมายทั้งหมดในย่อหน้าที่ 1 ของต้นฉบับจะมาอยู่ในย่อหน้าที่ 1 ของฉบับแปล และรายละเอียดอยู่ในย่อหน้าถัดๆไป แต่การแปลข่าวนั้นมีข้อจำกัดในด้านเนื้อที่ของหน้ากระดาษ หรือช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น ความยาวของฉบับแปลอาจน้อยกว่าต้นฉบับได้
2. รูปประโยคและการใช้กริยา
         ในการแปลข่าวเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้รูปประโยคสั้น ไม่มีส่วนขยายซับซ้อนเกินไป สำหรับภาคแสดงในประโยคภาษาอังกฤษให้ใช้เป็นอดีตกาล (Past tense)
3. การใช้คำศัพท์ 
         ซึ่งเฉพาะในการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์คำศัพท์ที่ใช้ในการรายงานข่าวนั้นมีลักษณะเฉพาะของมัน คือมักจะเป็นคำที่สั้นถ้าเอาคำยาวมาใช้จะย่อให้สั้น คนอ่านโดยทั่วไปรู้จัก ในหลายๆ กรณีมักจะใช้คำที่มีความหมายแฝง (connotative) ที่ก่อให้เกิดความรู้สึก และตื่นเต้น ในการแปลข่าวจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งนั้นผู้แปลจะต้องรู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการรายงานข่าวในภาษาต้นฉบับ และจะต้องใช้ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการรายงานข่าวในภาษาฉบับแปลด้วย
ตัวอย่างคำศัพท์ในรายงานข่าวภาษาไทย
คำศัพท์/ความหมาย /คำเทียบเคียงในภาษาอังกฤษ
ทลาย/ กำจัดให้หมดไป/destroy
บุก/ เข้าไป / raid, invade
โวย (กริยา)/ ฟ้อง /complain
รวบ /จับกุม /arrest 
ศึก /การทะเลาะ,ต่อสู้ /war, fighting
คาที่/ สิ้นชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ /dead on spot
จ่อหัว/ ถูกยิงที่หัว /shot at head
เรียงคิว /คนหลายคนผลัดกันข่มขืน /gang raping
ดัง/ มีชื่อเสียง/ popular,wellknown
โหด/ อย่างทารุณ /cruelly,mercilessly
ค.ร.ม./ คณะรัฐมนตรี /Cabinet

ตัวอย่างคำศัพท์ในรายงานข่าวภาษาอังกฤษ

        คำศัพท์ /ความหมาย /คำเทียบเคียงในภาษาไทย        คำศัพท์ /ความหมาย /คำเทียบเคียงในภาษาไทย
hit/ strike, attack or come ,against something with force/จู่โจม, โจมตี
held /captured, arrested, kept in custody/ ยึด, จับ, จับกุม
accord/ agreement /การตกลง,ข้อตกลง
probe /investigate /สืบสวน
to OK /to approve /อนุมัติ
to give a nod to/ to approve/ อนุมัติ
quit to /resign/ ผละ, ถอนตัว ลาออก, อำลา
meet /meeting/ การพบปะเจรจา, การประชุม
govt /government /รัฐบาล
S’pore/ Singapore /สิงคโปร์
PM/ the Primeminister /นายก
MP /member of parliament /ส.ส.
trio /three persons/ สามสหาย ,สามคน
Libbers/ liberationists/ นักต่อสู้เพื่ออิสรภาพ
Copter/ helicopter/ ฮอ ,คอปเตอร์


No comments:

Post a Comment